Tạo thêm điều kiện thanh toán thuận lợi cho khách hàng