Thay đổi Giấy phép Kinh doanh lần thứ 11

Thay đổi Giấy phép Kinh doanh SBD Service thành Qi Technologies

CNDKKD Qi Technologies_thay doi lan 11